Regulamin warsztatowy

Regulamin warsztatowy

1. USŁUGI

Usługi wykonywane są na żądanie klienta, na podstawie wypełnionego druku Zlecenia Wykonania Usługi Motoryzacyjnej – 1 egzemplarz otrzymuje klient i 1 pozostaje u nas.

2. PRZYJĘCIE POJAZDU

Przy przyjmowaniu pojazdu wystawiane jest w zależności od sytuacji:

a. zlecenie wykonania napraw wraz z spisem czynności naprawczych do wykonania.
b. potwierdzenie przyjęcia pojazdu

Podpis klienta lub jego pełnomocnika na zleceniu oznacza:

– zgodę klienta na obowiązywanie ogólnych warunków naprawy i potwierdzenie, że klient się z nimi zapoznał
– zawarcie umowy o wykonanie usługi
– zgodę na przekazanie pojazdu do naprawy wraz z jego dokumentami i kluczykami

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE W POJEŹDZIE

Naprawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za akcesoria i urządzenia zainstalowane w pojeździe oraz za inne przedmioty przekazane po uprzedniej inwentaryzacji, a także za poziom paliwa odnotowany przy przyjmowaniu pojazdu do naprawy.

4. KOSZTORYS – OSZACOWANIE

Na życzenie klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy. Jest to bezpłatna forma określania kosztów naprawy bez demontażu części, odnosząca się do istoty czynności do wykonania.

5. WYKONANIE USŁUGI

– W przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi zależnej od opinii/czynności osoby trzeciej, która zostanie wskazana wykonawcy przez klienta, ostateczny termin wydania pojazdu zostanie wydłużony o okres między podpisaniem zlecenia i dniem wydania opinii/towaru przez wspomniany podmiot.
– Jeśli podczas wykonywania usługi pojawi się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, wykonawca musi poinformować o tym klienta. W takim przypadku, wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po podpisaniu aneksu do wystawionego zlecenia – dopuszcza się możliwość akceptacji dodatkowych czynności w formie maila wysłanego na adres: warsztat@csf-lublin.pl.
– Wykonawca zwolniony jest od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku odmówienia przez klienta, zlecenia wspomnianych, dodatkowych czynności naprawczych.
– Wykonawca ma prawo odstąpić od naprawy przy sugestii właściciela pojazdu do wykonania naprawy niezgodnie ze sztuką serwisową. Możliwy jest sposób naprawy zgodny z sugestią klienta, tylko na jego odpowiedzialność i ryzyko po podpisaniu stosownego, pisemnego oświadczenia. W takim przypadku klient traci prawo do 6 miesięcznej gwarancji naprawczej.

6. WYDANIE POJAZDU

– Przewidywany termin zakończenia naprawy wyznaczony jest w zależności od możliwości wykonawcy i ustalany jest przez niego od dnia otrzymania zlecenia.
– Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu po upływie terminu ustalonego w zleceniu lub telefonicznie.
– Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania wszystkich stwierdzonych przez niego usterek pojazdu. W przypadku stwierdzonych usterek, które nie były zlecone do naprawy, wykonawca uprzedzi klienta o konieczności usunięcia tych wad, które mają wpływ na bezpieczeństwo auta.
– W przypadku odmowy zlecenia naprawy wcześniej wspomnianych usterek, klient zobowiązuje się podpisać oświadczenie o odmowie napraw, co zwalnia wykonawcę od odpowiedzialności z tytułu tych wad.
– Odbiór pojazdu przez klienta lub jego pełnomocnika oznacza potwierdzenie wykonania wszystkich usług zleconych wykonawcy zgodnie ze zleceniem.
– Odbiór pojazdu, dokumentów i kluczyków może nastąpić po całkowitym uiszczeniu należności w stosunku do wykonawcy.
– W przypadku nie odebrania przedmiotu zlecenia powyżej 30 dni, zostanie naliczona dobowa opłata postojowa w wysokości 30pln/doba.

7. CZĘŚCI WYMIENNE

Klient ma prawo zobaczyć wymienione części, jeśli zażądał tego na zleceniu i może je zabrać. Wyjątek stanowią te części które naprawione lub zregenerowane zostały z powrotem zamontowane.

8. SPORY

Wszelkie spory wynikłe z wykonywania usługi naprawy pojazdu będą rozstrzygnięte przez Sąd Rejonowy w Lublinie.