Gwarancje i jakość usługi

 Posiadamy niezbędne, wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywanych napraw i remontów. Posiadamy oprzyrządowanie do wykonania diagnostyki i napraw automatycznych skrzyń. Stosujemy materiały ( np. oleje, filtry ) tylko renomowanych firm, gwarantujących najwyższą jakość. Udzielamy gwarancji przez okres 6 miesięcy  na regeneracje skrzyni biegów,  6 miesięcy na regenerację sterownika oraz 12 miesiące na regenerację konwertera od daty wykonania usługi. Warunkiem uznania gwarancji jest gwarancyjna wymiana oleju w przedziale 2000 a 3000 kilometrów od wykonania naprawy. Usługi wykonujemy w oparciu o Regulamin Warsztatowy.

 • Regulamin Warsztatowy

  1. USŁUGI

  Usługi wykonywane są na żądanie klienta, na podstawie wypełnionego druku Zlecenia Wykonania Usługi Motoryzacyjnej, 1 egzemplarz  otrzymuje klient, 1 pozostaje w CSF.

  2. PRZYJĘCIE POJAZDU

  Przy przyjmowaniu pojazdu wystawiane jest w zależności od sytuacji :

  a/ zlecenie wykonania napraw wraz z spisem czynności naprawczych do wykonania.

  b/ zlecenie wykonania jedynie kosztorysu.

  c/ potwierdzenie przyjęcia pojazdu w oczekiwaniu na zlecenie dokonania naprawy.

  Podpis klienta lub jego pełnomocnika na zleceniu oznacza:

  – zgodę klienta na obowiązywanie niniejszych ogólnych warunków naprawy i potwierdzenie, że klient się z nimi zapoznał

  – zawarcie umowy o wykonanie usługi

  – zgodę na przekazanie za pokwitowaniem pojazdu do naprawy, dokumentów pojazdu, ubezpieczenia pojazdu, kluczyków

  Jeżeli klient otrzymał jedynie potwierdzenie przyjęcia pojazdu w oczekiwaniu na zlecenie, niezbędne jest, w terminie 10 dni od potwierdzenia przyjęcia, wystawienie ( podpisanie ) zlecenia zawierającego spis zakresu prac do wykonania.

  3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE W POJEŹDZIE

  Naprawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za akcesoria i urządzenia zainstalowane w pojeździe oraz za inne przedmioty przekazane po uprzedniej inwentaryzacji a także za poziom paliwa odnotowany przy przyjmowaniu pojazdu do naprawy.

  4. KOSZTORYS – OSZACOWANIE

  – Na życzenie klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy

  – Koszty szacunkowe to bezpłatna forma określania kosztów naprawy bez demontażu części, odnosząca się do istoty czynności do wykonania oraz orientacyjne koszty naprawy

  5. WYKONANIE USŁUGI

  – W przypadku rozpoczęcia wykonywania usługi zależnej od opinii osoby trzeciej, która zostanie wskazana wykonawcy przez klienta w rubryce ”Uwagi, inne” ostateczny termin wydania pojazdu zostanie wydłużony o okres między podpisaniem zlecenia i dniem wydania opinii/towaru przez wspomnianą osobę trzecią

  – Jeśli podczas wykonywania usług pojawi się konieczność wykonania dodatkowych czynności naprawczych, wykonawca musi poinformować o tym klienta. W takim przypadku, wykonanie czynności dodatkowych nastąpi dopiero po podpisaniu aneksu do wystawionego zlecenia. ( dopuszcza się możliwość akceptacji dodatkowych czynności w formie maila wysłanego na adres : warsztat@csf-lublin.pl )

  – Wykonawca zwolniony jest od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku odmówienia przez klienta zlecenia tych dodatkowych czynności naprawczych

  – Wykonawca ma prawo odstąpić od naprawy przy sugestii właściciela pojazdu do wykonania naprawy niezgodnie ze sztuką serwisową

  – Możliwy jest sposób naprawy zgodny z sugestią klienta jedynie na jego odpowiedzialność i ryzyko, po podpisaniu stosownego pisemnego oświadczenia. W takim przypadku klient traci prawo do 6 miesięcznej gwarancji naprawczej

  6. WYDANIE POJAZDU

  – Przewidywany termin zakończenia naprawy wyznaczony jest w zależności od możliwości wykonawcy i ustalany jest przez niego od dnia otrzymania zlecenia.

  – Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odbioru pojazdu po upływie terminu ustalonego w zleceniu lub telefonicznie.

  – Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania wszystkich stwierdzonych przez niego usterek. W przypadku stwierdzonych usterek, a nie zleconych do naprawy, wykonawca uprzedzi klienta o konieczności usunięcia tych usterek, które mają wpływ na bezpieczeństwo pojazdu.

  – W wypadku odmowy przez klienta zlecenia naprawy takich usterek, klient zobowiązuje się podpisać oświadczenie o odmowie napraw, co zwalnia wykonawcę od odpowiedzialności z tytułu tych usterek.

  – Odbiór pojazdu przez klienta lub jego pełnomocnika, oznacza potwierdzenie wykonania wszystkich usług zleconych wykonawcy, zgodnie ze zleceniem.

  – Odbiór pojazdu, dokumentów i kluczyków może nastąpić po całkowitym uiszczeniu należności w stosunku do wykonawcy.

  – W przypadku nie odebrania przedmiotu zlecenia powyżej 30 dni zostanie naliczona dobowa opłata postojowa w wysokości 30pln/doba.

  7. CZĘŚCI WYMIENNE

  Klient ma prawo zobaczyć wymienione części, jeśli zażądał tego na zleceniu, może je również zabrać. Wyjątek stanowią te części które  naprawione lub zregenerowane zostały z powrotem zamontowane.

  8. SPORY

  Wszelkie spory wynikłe z wykonywania usługi naprawy pojazdu, będą rozstrzygnięte przez Sąd rejonowy w Lublinie.

You can place your call out box text here